Assalamualaikum
Bismillah

Kajian Kes : Intervensi Kekuatan dan Kelemahan Yang Mempengaruhi Tahap Prestasi Kemahiran Motor Halus Kepada Kanak-Kanak Mikrosefali

1.0 PENDAHULUAN
Kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Menurut World Health Organization (WHO, 2011) Orang Kurang Upaya (OKU) dianggap sebagai “Orang Kurang Upaya yang memenuhi kriteria dalam takrif seperti mempunyai kecacatan fizikal atau mental, jangka panjang atau pendek dan tidak mempunyai hak yang sama di dalam bidang kesihatan, pendidikan dan peluang pekerjaan”. Manakala di Malaysia, menurut Akta Orang Kurang Upaya (OKU) 2008, Orang Kurang Upaya (OKU) didefinasikan sebagai "seseorang yang mempunyai kekurangan jangka panjang dari segi fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan, boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat". 

     Dalam konteks Malaysia menurut Akta Orang Kurang Upaya (OKU) 2008, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengklasifikasikan Orang Kurang Upaya (OKU) kepada tujuh kategori iaitu kurang upaya pendengaran, kurang upaya penglihatan sama ada buta atau penglihatan yang terhad, kurang upaya fizikal iaitu seseorang yang mengalami ketidakupayaan anggota badan, masalah pembelajaran iaitu seseorang yang mengalami masalah kecerdasan otak yang tidak selaras dengan usia biologikalnya, Mereka yang tergolong dalam kategori ini ialah lembam, down syndrome, kurang upaya intelektual, autisme, Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD), masalah pembelajaran spesifik (dyslexia, dyscalculia, dygraphia) dan lewat perkembangan global (global development delay). Kurang upaya pertuturan iaitu individu yang mengalami masalah pertuturan tetapi boleh mendengar, kurang upaya mental dan kurang upaya pelbagai iaitu individu yang mengalami lebih daripada satu jenis ketidakupayaan dan secara umumnya tidak sesuai diklasifikasikan di bawah mana-mana lima kategori lain yang sedia ada. 

     Bahagian ini memfokuskan kepada kajian kes dimana pengkaji dikehendaki untuk memilih seorang kanak-kanak di ____ untuk dijadikan sebagai klien. Sebelum memilih seorang klien, pengkaji telah membuat pemerhatian selama 2 minggu di sebuah kelas yang mana mempunyai 7 orang pelatih berumur lingkungan 11 sehingga 18 tahun. Pengkaji memilih untuk ditempatkan di kelas kerana kelas ini terdiri daripada  pelatih termuda sekali berbanding kelas mahupun bahagian yang lain. Setelah membuat pemerhatian selama 2 minggu, pengkaji telah memilih seorang klien yang mengalami masalah Mikrosefali. Pengkaji telah menjalankan kajian kes selama enam (6) minggu untuk melihat tahap prestasi klien berdasarkan intervensi yang telah dibuat. Hasil perbincangan dengan penyelia lapangan dan jurulatih pengkaji telah menjalankan kajian kes yang bertajuk “Intervensi Kekuatan dan Kelemahan Yang Mempengaruhi Tahap Prestasi Kemahiran Motor Halus Kepada Kanak-Kanak Mikrosefali”.

1.1 Mikrosefali
Mikrosefali adalah keadaan di mana kepala bayi lebih kecil daripada yang dijangkakan. Semasa bayi dalam kandungan ibu, otak bayi membesar seiring dengan kepala bayi. Namun, Mikrosefali boleh berlaku kerana otak bayi belum berkembang dengan sempurna semasa kehamilan atau berhenti tumbuh selepas kelahiran, yang mengakibatkan saiz kepala yang lebih kecil. Mikrosefali juga dikaitkan dengan Sindrom Down, Sindrom Kromosom, dan Sindrom Neurometabolik (National Birth Defects Prevention Network, 2013). Manakala menurut Alexander dan rakan-rakanya (2016) mendefinisikan Mikrosefali sebagai kecacatan kongenital di mana otak tidak mempunyai perkembangan yang tepat yang mana lilitan kepala bayi yang baru lahir adalah dua penyimpangan standard (two standard-deviations) di bawah purata bagi umur dan seks yang diberikan.

1.2 Kemahiran Motor
Menurut Doherty dan Brennan (2008), permainan yang melibatkan pergerakan motor halus dan motor kasar adalah suatu proses pembelajaran melalui pengalaman dalam pelbagai situasi. Oleh itu, aktiviti yang melibatkan fizikal dapat meningkatkan perkembangan motor halus dan kasar kanak-kanak kerana ia melibatkan pergerakan otot-otot kasar dan halus. Kemahiran motor halus adalah melibatkan kemahiran manipulatif otot-otot kecil seperti menggenggam, mengoyak, menggunting, meramas, menggentel dan menguli. Kemahiran motor halus sangat penting untuk kanak-kanak mempelajari konsep-konsep asas seperti menjalankan tugas-tugas harian. Contohnya membutang baju, memegang pensel, mengikat tali kasut dan sebagainya. Manakala kemahiran motor kasar melibatkan kemahiran manupulatif otot-otot kasar pada seluruh badan seperti melompat, berlari dan memanjat. Menurut Doherty dan Brennan (2008) juga, koordinasi mata dan tangan digunakan seiring  dengan pergerakan motor untuk mengawal pergerakan.

       Dalam kajian ini pengkaji berfokus kepada kemahiran motor halus klien melalui aktiviti menebuk lubang kad manila, mengasingkan pompom menggunakan penyepit (pompom pickup) dan meregangkan getah di luar botol (stretching getah). Kemahiran motor halus adalah pergerakan yang melibatkan bahagian otot kecil sebagai otot utama iaitu jari. Kemahiran ini dapat dilihat sekitar lingkungan satu (1) tahun di mana kanak-kanak sudah dapat memegang objek, menggenggam sudu, mengambil ketulan makanan atau memindahkan objek dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Oleh itu, kajian ini sesuai dijalankan oleh klien kerana untuk meningkatkan kebolehan klien dalam melakukan aktiviti harian dengan lebih baik, kemahiran motor halus harus dikuasai terlebih dahulu
(Shamsulariffin dan rakan-rakannya, 2015).

        Dalam kajian yang dijalankan oleh Arasoo (1989) menyatakan bahawa terdapat dua faktor yang mengawal kemahiran motor iaitu sikap atau persekitaran dan faktor genetik termasuk perkembangan sistem saraf pusat dan fungsi neurologikal. Oleh itu, pengkaji menjalankan intervensi yang mana boleh mengenal pasti kekuatan dan kelemahan klien semasa menjalankan aktiviti kemahiran motor halus. Hal ini demikian kerana kemahiran motor yang sangat rendah pada kanak-kanak Mikrosefali mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang dinyatakan itu.

1.3 Penyataan Masalah
Dalam kajian ini pengkaji melihat bahawa kemahiran motor yang lemah dalam kalangan kanak-kanak kurang upaya menjadi salah satu sebab kepada masalah pembelajaran dan masalah perkembangan yang lain kerana perkembangan motor halus adalah suatu yang sukar untuk dilihat secara langsung dan memerlukan kajian yang mendalam untuk mengukur tahap perkembangan motor kanak-kanak. Setiap kanak-kanak mempunyai perkembangan motor halus yang berbeza sama ada kanak-kanak itu adalah normal ataupun kurang upaya. Hal ini demikian kerana perkembangan motor halus mahupun motor kasar adalah satu proses yang berlaku dengan cepat menyebabkan terdapat segelintir kanak-kanak yang akan menghadapi masalah dalam penggunaan otot kasar dan halus.

      Kanak-kanak yang belum mencapai usia persekolahan dilihat menjadi penyebab kepada kurangnya aktiviti yang melibatkan motor halus dan motor kasar kerana masyarakat beranggapan bahawa usia persekolahan adalah usia dimana kanak-kanak baru mula belajar sesuatu perkara. Tanggapan ini menyebabkan kurang aktiviti yang melibatkan kemahiran motor bahkan kanak-kanak sering dimanjakan oleh ibu bapa misalnya ibu bapa sendiri yang membutangkan baju dan mengikat tali kasut anak mereka.

1.4 Objektif Kajian
Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk:

i. Melihat tahap prestasi kemahiran motor halus melalui ketiga-tiga aktiviti kemahiran motor halus yang dijalankan.

ii. Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan klien yang boleh mempengaruhi semasa melakukan aktiviti kemahiran motor halus melalui borang pemerhatian tingkah laku.

1.5 Persoalan Kajian
Pengkaji ingin melihat tahap prestasi kemahiran motor halus kanak-kanak Mikrosefali melalui tiga aktiviti kemahiran motor halus yang dijalankan iaitu aktiviti menebuk lubang kad manila, pompom pickup dan stretching getah. Selain itu, pengkaji ingin melihat kekuatan dan kelemahan klien yang boleh mempengaruhi tahap prestasi kemahiran motor halus semasa melakukan aktiviti yang diberikan berdasarkan pemerhatian tingkah laku.

1.6 Kepentingan Kajian
Kajian intervensi ini adalah bertujuan untuk meningkatkan tahap prestasi kemahiran motorhalus klien  melalui intervensi seperti menebuk lubang kad manila, mengasingkan pompom menggunakan penyepit dan stretching getah di luar botol sepanjang intervensi dilakukan. Selain itu juga, kajian ini bertujuan mengenal pasti kelemahan dan kekuatan klien yang boleh mempengaruhi tahap prestasi kemahiran motor halus.

1.6 Batasan Kajian
Sepanjang menjalankan intervensi, terdapat beberapa batasan kajian yang telah dikenal pasti oleh pengkaji. Batasan kajian adalah batasan-batasan yang telah digariskan oleh pengkaji dalam kajian ini. Batasan kajian antaranya ialah kajian ini hanya tertumpu kepada pengaruh yang terdapat di organisasi sahaja dan tidak mengambil kira pengaruh ibu bapa serta persekitaran rumah klien. Ini kerana klien menghabiskan masanya lebih di ______ berbanding di rumah. Justeru, tahap perkembangan dan penguasaan kemahiran motor halus di luar dari organisasi turut mempengaruhi tahap prestasi kemahiran motor halus klien. 

      Oleh itu, kajian ini memberi fokus kepada mengenal pasti kekuatan dan kelemahan yang boleh mempengaruhi tahap prestasi kemahiran motor halus klien agar tahap penguasaan dalam kemahiran motor halus melalui ketiga-tiga aktiviti dapat ditingkatkan. Kajian ini hanya dijalankan kepada kanak-kanak yang berumur 14 tahun sahaja. Selain itu, tempoh intervensi dijalankan hanya mengambil masa selama enam (6) minggu sahaja dan dijalankan ketika klien berada di organisasi.

4.0 METODOLOGI KAJIAN
4.1 Reka Bentuk Kajian
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah pemerhatian semasa sesi intervensi dijalankan. Pengkaji juga menggunakan borang senarai semak untuk merekodkan perkembangan klien dari semasa ke semasa. Borang senarai semak digunakan untuk mencatat perkembangan klien semasa pemerhatian sesi intervensi dijalankan. Kajian ini dijalankan tanpa gangguan mana-mana pihak lain yang mana ianya hanya interaksi antara pengkaji dan klien sahaja.

4.3 Populasi Kajian
Kajian di jalankan di sebuah organisasi iaitu _____ yang menempatkan para pelatih kurang upaya intelek yang mempunyai pelbagai jenis kecacatan seperti cerebral palsy, Sindrom Down, masalah pembelajaran, masalah pertuturan dan komunikasi, autism dan sebagainya. _____ memberikan perkhidmatan penjagaan dan latihan yang mana para pelatih akan di hantar dan diambil oleh ibu bapa. Klien yang dipilih bagi melaksanakan kajian ini adalah pelatih yang mempunyai masalah Mikrosefali dan merupakan pelatih yang baru sahaja masuk ke _____ pada tahun 2017.

4.4 Sampel Kajian
Klien merupakan seorang kanak-kanak yang mempunyai masalah Mikrosefali yang berusia 14 tahun. Klien ini mempunyai kemahiran komunikasi yang baik tetapi tidak boleh bertutur dengan baik namun masih boleh difahami. Hal ini ditunjukkan daripada interaksi klien dengan orang sekeliling serta klien dapat mengikut arahan dengan baik apabila diarahkan untuk melakukan sesuatu.

4.5 Lokasi Kajian
Pengkaji menjalankan intervensi sepenuhnya di dalam perpustakaan dan Bilik Resepsi. Hal ini demikian kerana pengkaji mengelak agar klien tidak terganggu dan hilang fokus semasa menjalankan aktiviti intervensi. Namun, aktiviti intervensi ini bergantung dengan jadual kelas itu sendiri. Sekiranya aktiviti ini memerlukan klien berada di dalam kelas, maka klien akan menjakankan aktiviti intervensi di dalam kelas sahaja.

4.6 Bilangan Intervensi
Intervensi ini dijalankan selama tiga kali dalam seminggu yang mengambil masa selama 10 minit bagi setiap aktiviti yang dijalankan. Ketiga-tiga aktiviti mengambil masa selama 30 minit untuk dijalankan. Manakala, aktiviti pemanasan badan dilakukan selama 10 minit sebelum setiap aktiviti dijalankan dimana keseluruhan bagi ketiga-tiga aktiviti pemanasan badan mengambil masa selama 30 minit. Tempoh masa menjalankan sesi intervensi adalah selama 1 jam. Aktiviti untuk menjalankan sesi intervensi telah ditetapkan oleh kakitangan di kelas iaitu pada waktu pagi selepas makan pagi kerana klien hanya menjalankan sesi persekolahan pada waktu pagi sahaja.

5.0 PERANCANGAN INTERVENSI
5.1 Prosedur Sebelum Menjalankan Intervensi
Sebelum menjalankan intervensi, pengkaji perlu membuat perancangan intervensi terlebih dahulu agar intervensi yang dijalankan tersusun dan berjalan dengan lancar agar dapat mencapai matlamat intervensi. Sebelum memilih klien, pengkaji diberi peluang untuk menjalankan orentasi selama 2 minggu untuk melakukan pemerhatian dan mengumpul maklumat dengan kakitangan di _____ supaya dapat memilih klien yang sesuai untuk menjalankan kajian kes. Sepanjang menjalankan orentasi, pengkaji telah memilih seorang klien dan bertanya kepada kakitangan di situ tentang klien tersebut samada klien tersebut sesuai untuk dijadikan sebagai klien untuk kajian kes.  

     Setelah itu, pengkaji berjumpa dengan penyelia lapangan dan meminta kebenaran untuk mengambil salah satu klien daripada kelas dan menjelaskan perancangan intervensi secara ringkas kepada penyelia lapangan. Hasil daripada perbincangan dengan penyelia lapangan dan jurulatih di Kelas, pengkaji hanya menetapkan tiga aktiviti kemahiran motor halus sahaja. Hal ini demikian kerana pihak kakitangan ingin berfokus kepada aktiviti tersebut secara berterusan. Setelah mendapat persetujuan daripada penyelia lapangan, pengkaji berjumpa dengan ibu bapa klien untuk mendapatkan persetujuan menjalankan kajian kes terhadap klien. Sebelum intervensi dijalankan, pengkaji perlu mempunyai hubungan yang baik dengan klien, oleh itu, pengkaji telah meminta kebenaran untuk berada di kelas sepanjang menjalankan aktiviti kemahiran motor halus bagi melancarkan sesi intervensi yang bakal dijalankan.

6.0 TINDAKAN INTERVENSI
6.1 Aktiviti Memanaskan Badan Sebelum Sesi Intervensi Dijalankan
Sebelum memulakan sesi intervensi, pengkaji akan melakukan sesi memanaskan badan (warm up) selama 10 minit kepada klien supaya klien berada dalam keadaan yang bersedia dan dapat memberikan tumpuan dengan baik semasa melakukan sesi intervensi. Aktiviti memanaskan badan dilakukan dengan memberikan klien 2 biji bola sebesar genggaman tangan. Pengkaji memberi arahan dengan menyuruh klien untuk menggenggam bola tersebut di kedua-dua belah tangannya. Aktiviti ini dilakukan dalam masa 5 minit sebelum intervensi menebuk lubang kad manila. Selain itu, pengkaji akan melakukan aktiviti memanaskan badan dengan menyuruh klien untuk menggenggam penebuk lubang sebanyak 10 kali pada tangan kiri dan 10 kali pada sebelah tangan kanannya. 

      Aktiviti memanaskan badan juga dilakukan selama 5 minit sebelum sesi intervensi pompom pickup dan stretching getah dilakukan. Aktiviti yang dilakukan adalah dengan memegang penyepit dan menyepit sebanyak 10 kali pada tangan kiri dan 10 kali pada sebelah tangan kanannya. Setelah itu, pengkaji menyuruh klien untuk mengambil 5 biji getah dan menarik getah tersebut perlahan-lahan dan menahan selama 5 saat. Aktiviti ini dilakukan sebanyak 10 kali. Aktiviti memanaskan badan sebelum sisi intervensi ini dilakukan bertujuan untuk menguatkan tahap keupayaan klien dalam genggaman tangan sebelum melakukan sesi intervensi kerana intervensi yang dilakukan oleh pengkaji melibatkan kekuatan klien dalam genggaman tangan.

6.2 Aktiviti Menebuk Lubang Kad Manila
Pada minggu pertama sebelum intervensi pengkaji menyediakan 50 keping kad manila yang telah dipotong mengikut saiz segi empat tepat. Setiap 2 minit pengkaji menyuruh klien untuk menebuk kad manila tebal mengikut bulatan yang telah dilukis. Intervensi dijalankan selama 10 minit dan pengkaji mengira jumlah bilangan kad manila yang berjaya ditebuk oleh klien dalam tempoh masa 10 minit. Seterusnya, pengkaji mencatat hasil pemerhatian semasa sesi intervensi dijalankan di dalam borang senarai semak dan pemerhatian tingkah laku klien. Pada minggu kedua sehingga minggu kelima intervensi (semasa intervensi) pengkaji akan memberi kad manila nipis, kad manila sederhana tebal dan kad manila tebal untuk merekod tahap prestasi kemahiran motor halus klien. Pada minggu keenam iaitu minggu selepas intervensi, pengkaji hanya memerhati klien menjalankan aktiviti menebuk lubang kad manila tebal sahaja dan merekod bilangan kad yang telah ditebuk serta mencatat pemerhatian tingkah laku semasa menjalankan aktiviti.


6.3 Aktiviti Pompom Pickup
Pada minggu pertama sebelum intervensi pengkaji menyediakan 4 buah mangkuk dan mengisi pompom itu mengikut warna. Klien mengasingkan pompom tersebut mengikut warna pompom ke dalam mangkuk yang berisi pompom yang telah diisi oleh pengkaji. Klien Intervensi dijalankan selama 10 minit dan pengkaji mencatat hasil pemerhatian semasa sesi intervensi dijalankan di dalam borang pemerhatian. Pengkaji mengira bilangan pompom yang telah berjaya dipindahkan oleh klien dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Seterusnya pada minggu kedua sehingga minggu kelima intervensi (semasa intervensi) pengkaji membenarkan klien memegang penyepit dengan  menggunakan kedua belah tangan dan menggunakan sebelah tangan sahaja. Seterusnya klien diajar cara-cara menggenggam penyepit yang betul. Pada minggu keenam iaitu minggu selepas intervensi, pengkaji hanya memerhati klien menggunakan penyepit tanpa bantuan daripada pengkaji dan dan merekod bilangan pompom yang telah diasingkan mengikut warna serta mencatat pemerhatian tingkah laku semasa menjalankan aktiviti.


6.4 Aktiviti Stretching Getah
Pada minggu pertama sebelum intervensi pengkaji menyediakan 4 buah mangkuk yang berisi getah berbeza warna yang telah diasingkan mengikut warna. Pengkaji memberi arahan kepada klien dengan mengambil getah berwarna hijau dahulu satu persatu untuk melakukan aktiviti stretching dan memasukkan getah tersebut di luar botol. Setiap 2 minit pengkaji mencatat berapa bilangan getah yang berjaya dimasukkan di luar botol tersebut. Pada 2 minit yang seterusnya, pengkaji menyuruh klien untuk mengambil getah berwarna merah jambu untuk dimasukkan di luar botol tersebut. Intervensi ini dilakukan dalam masa 10 minit dan pengkaji mencatat hasil pemerhatian semasa sesi intervensi dijalankan di dalam borang pemerhatian. Pengkaji mengira jumlah bilangan getah yang berjaya dilakukan oleh klien sepanjang tempoh 10 minit. Seterusnya pada minggu kedua sehingga minggu kelima intervensi (semasa intervensi) klien diminta untuk stretching getah mengikut warna, seterusnya menggunakan kesemua jari, klien stretching getah mengikut warna dan menggunakan kesemua jari dan stretching getah ke atas objek yang lebih besar daripada botol. Pada minggu keenam iaitu minggu selepas intervensi, pengkaji hanya memerhati klien stretching getah tanpa bantuan daripada pengkaji dan dan merekod bilangan getah yang telah diasingkan mengikut warna serta mencatat pemerhatian tingkah laku semasa menjalankan aktiviti.


7.0 ANALISIS DATA
Kaedah analisis yang digunakan untuk kajian ini adalah dengan cara membuat perbandingan skor sebelum, semasa dan selepas sesi intervensi dengan merujuk kepada senarai semak setiap aktiviti yang dijalankan. Pengkaji menjumlahkan semua skor bagi setiap sesi sebelum, semasa dan selepas intervensi untuk melihat tahap prestasi kemahiran motor halus bagi ketiga-tiga aktiviti yang telah dijalankan.

9.0 Kesimpulan
Secara keseluruhan menunjukkan bahawa intervensi ini membantu pengkaji mengenal pasti kekuatan dan kelemahan klien yang mana mempengaruhi tahap prestasi kemahiran motor halus klien. Selain itu, intervensi ini menunjukkan kesan yang positif kerana tahap prestasi klien meningkat daripada tahap rendah kepada tahap tinggi sepanjang 6 minggu sesi intervensi dijalankan. Keputusan kajian menunjukkan hasil yang positif yang mana pengkaji berjaya mencapai objektif kajian. Peningkatan prestasi klien setiap minggu menunjukkan bahawa aktiviti kemahiran motor halus menebuk lubang kad manila, pompom pickup dengan mengasingkan pompom mengikut warna dan juga stretching getah mampu membantu klien dalam meningkatkan kemahiran motor halus.

9.1 Cadangan
Bagi tujuan kelancaran kajian, sokongan dan kerjasama antara ibu bapa, klien dengan pengkaji adalah sangat penting. Hal ini kerana, pengkaji tidak dapat mengumpul maklumat berkaitan sikap klien semasa di rumah dan hanya dapat mengetahui maklumat klien daripada pihak _____. Maklumat berkaitan sikap dan cara didikan klien di rumah adalah sangat penting bagi mengenalpasti masalah lain yang mungkin menjadi punca kepada kelemahan klien. Selain itu, bagi memperoleh keputusan yang terbaik pengkaji mencadangkan agar aktiviti ini dilakukan secara berterusan. Semasa menjalankan sesi intervensi klien tidak boleh didedahkan dengan sebarang gangguan dimana hanya interaksi antara klien dengan pengkaji sahaja yang wujud. 

Ini merupakan kajian kes semasa aku menjalankan latihan praktikal. Alhamdulillah, kajian ini telah mendapat A setelah 3 bulan bertungkus lumus menyiapkannya. Sekiranya anda ingin menjadikan kajian kes ini sebagai rujukan, aku akan mengenakan caj bayaran full kajian kes berbentuk PDF (kecuali gambar sampel akan dibuang dari kajian kes yang akan diberikan atas tujuan keselamatan).

Copy paste kajian kes ini adalah DILARANG sama sekali hanya untuk bacaan dan rujukan umum sahaja kepada yang memerlukan. Harga Kajian Kes penuh hanyalah berharga RM60 termasuk jadual senarai semak, borang pemerhatian tingkah laku, keputusan kajian (Jadual Tahap Prestasi Kemahiran Motor Halus Bagi Ketiga-tiga Aktiviti & Carta Tahap Prestasi Kemahiran Motor Halus), perbincangan, rujukan dan lampiran.

Untuk mendapatkan maklumat berkenaan kajian kes boleh whatsapp ke 011-33246140 ataupun email nurulatikayunus23@gmail.com. Sekian, Terima Kasih.


Assalamualaikum
Bismillah

PENGAMBILAN PELAJAR KE PROGRAM DIPLOMA  DALAM BIDANG SAINS KESIHATAN, KLINIK & HOSPITAL MELALUI SLC 


BERCITA-CITA UNTUK KERJA DI HOSPITAL & KLINIK? 

πŸ“˜πŸŽ“ TAWARAN DIPLOMA DALAM BIDANG BERKAITAN KINI DIBUKA!
πŸ“˜πŸŽ“ JOM DAFTAR & CONFIRMKAN TEMPAT ANDA SEKARANG!


πŸ“¨ TARIKH TUTUP PEROHONAN: 25 DISEMBER 2018

πŸ“¨ TEMPAT BELAJAR: kolej/ Universiti dengan kerjasama Student Life Centre-SLC yang bertempat di Kota Kinabalu, Sabah.

πŸ“¨ PELUANG PEKERJAAN: Pelajar di bawah program ini mempunyai peluang untuk mendapatkan pekerjaan disektor kerajaan dan swasta dalam bidang sains kesihatan/ hospital/ klinik/ perubatan/ farmasi. Program diploma ini diiktiraf penuh oleh KERAJAAN (Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia) & MQA (Malaysian Qualification Agency). 


πŸ“Œ PROGRAM YANG DITAWARKAN:
πŸ“˜ DIPLOMA KEJURURAWATAN (Diploma In Nursing) 
πŸ“˜ DIPLOMA FARMASI (Diploma in Pharmacy) 
πŸ“˜ DIPLOMA FISIOTERAPI (Diploma In Physiotherapy)
πŸ“˜ DIPLOMA MEDICAL IMAGING (RADIOGHRAPHY)
πŸ“˜ DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL (Diploma in Laboratory Technology)
πŸ“˜ DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN (Diploma in Environmental Health)
πŸ“˜ DIPLOMA KEUSAHAWANAN (Diploma In Entreprenuership)
πŸ“˜ DIPLOMA PENGURUSAN PERNIAGAAN (Diploma In Business Administration)
πŸ“˜ DIPLOMA PERAKAUNAN  (Diploma In Accounting) 
πŸ“˜ ASASI SAINS (Foundation In Science)

*Jika diploma/ program yang ingin dipohon tidak tersenarai diatas sila nyatakan. Pihak SLC akan mempertimbangkan permohonan tersebut.


πŸ“Œ DAFTAR SEKARANG & dapatkan kemudahan berikut:

πŸ“˜ Kemudahan asrama (hostel) disediakan.
πŸ“˜ Pembiayaan PTPTN disediakan.
πŸ“˜ Ada ELAUN daripada baki PTPTN.
πŸ“˜ PERCUMA uniform khas kolej diberikan kepada pelajar. 

πŸ“Œ Latihan praktikal di hosptal besar kerajaan/ swasta, klinik-klinik serta jabatan yang berkaitan.
πŸ“ŒSelepas tamat belajar, pelajar boleh memohon kerja di Hospital/ Klinik/ Farmasi Kerajaan & Swasta. Tawaran ini adalah tertakluk kepada terma & syarat slc.
πŸ“Œ Semua diploma/ program yang ditawarkan di kolej-kolej atau universiti terpilih SLC adalah diiktiraf penuh oleh Kerajaan & MQA.


πŸ“˜ SYARAT DAN KELAYAKAN:

1. Untuk semua kursus diploma: SPM 5 kredit. Bagi SPM yang kurang dari 5 kredit boleh cuba memohon.

2. Diploma Farmasi SPM 3 Kredit sahaja diperlukan.

3. Bersetuju untuk dihantar ke kolej yang dipilih SLC & menamatkan pengajian dalam tempoh 3 tahun.


πŸ“Œ TAWARAN INI ADALAH TERHAD!
πŸ“Œ UNTUK MEMOHON: SMS atau WHATSAPP NAMA, ALAMAT SURAT MENYURAT, NO I/C, KEPUTUSAN SPM/STPM/SETARAF/DIPLOMA KE NOMBOR BERIKUT: 011-33246140


"YOUR TRUSTED LINK TO A BETTER EDUCATION & FUTURE!"


Student Life Centre (SLC)
Pusat Pengambilan Pelajar
Institusi Pengajian Tinggi (IPT)
Lot 119, Block N, 1st Floor,
Lorong Plaza Permai 2, Alamesra, 
88450 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
_____________

πŸ“„ Copyright ©Student Life Centre (SLC) 2013 - 2019. ALL RIGHTS RESERVED! Hak cipta adalah terpelihara. 

πŸ“„ STUDENT LIFE CENTRE (SLC) adalah pusat pengambilan pelajar untuk Institusi Pengajian Tinggi (IPT) bagi negeri Sabah, Sarawak & Semenanjung Malaysia. Sejak tahun 2013, SLC membantu pelajar (lepasan SPM & STPM) serta mereka yang berminat untuk mendaftar/ melanjutkan pelajaran ke program DIPLOMA & IJAZAH yang diiktiraf penuh KERAJAAN (Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia) & MQA (Malaysian Qualification Agency).

TOLONG SHARE & VIRALKAN. Salam sejahtera semua, tolong share di whatsapp group, wechat, wall FB anda.Share dengan kawan-kawan, ahli keluarga atau sesiapa yang berminat. PERMOHONAN KINI DIBUKA πŸ“’
Assalamualaikum
Bismillah

Setelah sekian lama tidak berblog. Kini kembali menulis seperti biasa Top 5 Entry Pada Bulan Oktober. Jumlah pelawat pada Bulan Oktober adalah sebanyak 24 546 pageviews. Manakala bounce rate pula adalah sebanyak 8.83%. Bulan ini juga aku hanya menulis entry sebanyak 10 sahaja. 
1. DIY Gambar Polaroid (3139 views)

2. Lirik Lagu Original Sabahan by Atmosfera ft. Floor 88 (2402 views)

3. 6 Types of Malaysians We Hate (1262 views)

4. Pertama Kali Shopping SGShop (2293 views)

5. 6 TIPS PERSEDIAAN SEBELUM PEPERIKSAAN [ UPSR, PT3, SPM & STPM ] (1063 views)


Sekian itu sahaja prestasi blog pada Bulan Oktober. Berikut adalah Top 10 Commentators blog ini yang akan disenaraikan dalam carta bloglist. Terima kasih banyak ~
Assalamualaikum
Bismillah

Kepada pembaca setia blog ini, aku mohon maaf kerana tidak dapat berblog buat masa sekarang kerana sebab-sebab tertentu.

Assalamualaikum
Bismillah


Sebenarnya kisah ni dah berlalu beberapa bulan yang lepas. Tetapi aku rasa nak kongsi juga pengalaman pahit manis dengan belajar Bahasa Jepun. Sebelum ini aku pernah berkongsi tentang pengalaman aku terpaksa mengulang Bahasa Jepun Tahap 3 sebanyak dua kali. Aku tidak ingat dari mana nak mulakan cerita. Yang aku tahu, setiap semester aku mesti tersangkut kat Bahasa Jepun Tahap 3. Sampaikan aku rasa nak putus asa sudah untuk ambil subjek ini.

google image

Akhirnya, pada tahun terakhir aku membuat keputusan untuk tidak mengulang Bahasa Jepun Tahap 3 dan fokus kepada subjek yang lain. Keputusan aku ini akan memberi kesan dimana aku terpaksa extend selama 1 semeter untuk mengulang Subjek Jepun sahaja. 

Aku rasa inilah keputusan yang terbaik aku telah lakukan. Aku berserah sahaja. Dalam fikiran aku, semester hadapan aku cuma fokus kepada subjek Jepun sahaja tanpa gangguan daripada subjek lain. It's okay. Biarlah graduate lewat. Yang penting aku mahu dapat keputusan yang terbaik. Tetapi kita hanya merancang sahaja. Allah yang tentukan semuanya. Apa yang dirancang tidak tercapai. Semasa praktikal aku terpaksa ke kelas untuk belajar Bahasa Jepun Tahap 3. 

Serius memang penat. Pagi kerja, petang pula menghadap lecture Jepun 3 jam. Kadang kala sampai 4 jam. Berasap otak masa tu. Walaupun begitu, aku sangat respect dengan pensyarah bahasa jepun aku. Semasa dalam proses semester pendek, aku diajar oleh 6 orang pensyarah Bahasa Jepun. Setiap minggu aku akan diajar oleh pensyarah yang berlainan. Ini adalah satu kelebihan buat aku yang mengulang semester pendek. Aku dapat pengalaman banyak daripada mereka. 

Aku sangat kagum dengan semangat mereka mengajar aku, sentiasa bagi sokongan dan kata-kata semangat. Terharu sebenarnya~ Aku rasa bodohnya semasa belajar bahasa jepun tu hahaha~ Tetapi pensyarah aku tetap sabar dan sentiasa usaha untuk cari kekuatan aku supaya boleh catch up dengan Bahasa Jepun.

Alhamdulillah, Oral dan Presentation dan selesai. Aku sangat berpuas hati. Final exam juga dah habis. Alhamdulillah, 7 Bulan aku hadapi semuanya dengan sabar. Berkat doa ibu bapa Allah permudahkan semuanya. 


Kalau ditanya, mahu belajar lagi Bahasa Jepun?
Of course. I loved too learn more about this language.
Assalamualaikum
Bismillah


Lirik Lagu Kamera Palsu - UPIAK

Aku njaluk ngapurooo
Mbak menowo awakmu
Tak apusi koe kudu sabar
Ngadepi

Kameranya bagus hasil sangat mulus
Itu hanya modus
Abang jatuh cinta karna editannya
Lihat gambar saja

Jerawat bersemi edit sana sini
Abang jatuh hati
Jadi cantik sekali kerna aplikasi
Bukan muka asli

Janjian ketemu ngak sabar lagi
Abang berkhayal melihat bidadari
Eh ternyata pas ketemu abang lari
Bagaikan mimpi buruk kau patah hati

Lari, lari, lari, lari lari

Makanya jatuh cinta mikir dulu
Jangan karna lihat foto langsung mau
Bukan niat hati bermuka palsu
Salah si abang koq gampang kena tipu

Ondeh ondeh ondeh ondeh mandeh

Ulang (1x)Assalamualaikum
Bismillah

Sejak dah habis praktikal ini, aku banyak habiskan masa di rumah mengemas, tengok anime dan jaga adik saja. So, untuk menghilangkan rasa boring aku selalu tengok Youtube berkenaan DIY. Then, terdetik pula nak ber'DIY hari ini. 

Kali ini aku kongsi macam mana nak menghias tempat letak pensel atau pen. Serius tak sampai 5 minit dah siap. Hanya menggunakan 2 bahan sahaja. 


Bahan-bahan yang diperlukan

Tempat letak pensel (beli di Mr.DIY)
Getah (pelbagai warna)

Cara-cara membuatnya 


1. Ambil 12 biji getah mengikut warna yang disukai 
(Bilangan getah bergantung kepada saiz tempat letak pensel)


2. Dah siap! Inilah rupa selepas sudah susun sehingga habis


3. Boleh hias dengan stiker atau aksesori yang lain.


Yang gelas lagi satu tu aku design di laman Printcious. Boleh baca Cara Design Barang di Printcious. Memandangkan pemegang gelas dah patah, so aku jadikan tempat letak pen hehe~

Selamat mencuba.
Assalamulaikum
Bismillah

Kesalahan kecil dalam proses menemuduga akan menyumbang kepada kegagalan untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam pasaran kerja semasa, kita perlu bijak untuk mengambil peluang dalam persaingan kerja, salah satunya adalah ketika menghadiri temuduga. Oleh itu, sebelum berhadapan dengan panel ataupun majikan, periksa 10 tips temuduga yang kerap diabaikan.


1. Buat Kajian
Pertama sekali kesalahan yang selalu diabaikan oleh calon temuduga adalah kurang membuat kajian terhadap syarikat yang bakal kita duduki serta mempelajari selok-beloknya. Kajian yang perlu dilakukan adalah seperti jenis perkhidmatan yang ditawarkan, produk, target pelanggan dan pesaing kerana ia bakal memberikan kefahaman yang lebih mendalam kepada calon sebelum menghadiri mana-mana temuduga. Lebih banyak perkara yang diketahui tentang syarikat, maka lebih besar peluang calon untuk "menjual diri" semasa temuduga.

2. Pemerhatian Teliti
Plih pakaina yang bersesuaian untuk dipakai semasa temuduga. Tunjukkan betapa serius calon hendak berkhidmat di syarikat tersebut kerana penampilan menampilkan keyakinan seseorang calon. Pastikan pakaian yang dipakai diseterika, tidak berkedut mahupun koyak. 3. Bersiap Sedia
Calon perlu bersiap sedia dengan fail yang mengandungi resume, salinan rujukan dan kertas untuk mencatat nota. Sediakan beberapa soalan untuk ditanyakan pada akhir sesi temuduga. Sertakan senarai semak pada kertas kecil untuk semakan akhir sebelum temuduga berlangsung.

4. Tepati Masa
First impression is really important. Korbankan masa untuk datang lebih awal ke temuduga kerana kita tidak tahu halangan yang mungkin berlaku ketika hendak menghadari temuduga. Misalnya, calon berkemungkinan untuk tersesat semasa mencari lokasi temuduga, ataupun berlaku kemalangan jalan raya yang menyebabkan kesesakan lalu lintas. Oleh itu, ambil inisiatif untuk datang lebih awal dan tepat pada masa. 

5. Tunjukan Minat 
Tampilkan minat untuk mendapatkan posisi yang ditawarkan menerusi segenap aspek. Bersalaman dengan erat dengan temuduga dan tunjukkan “eye contact” untuk menzahirkan keyakinan. Berucaplah dengan nada yang yakin walau pun sebenarnya anda ada sedikit rasa gementar.Kesimpulannya, penting untuk anda yakin dan tenang dalam sesi temuduga. Satu perkara yang patut ada ialah bersedia dengan sebaik-baiknya yang mungkin mengikut kemampuan anda. 

Untuk dapatkan tips cara jawab soalan yang biasa ditanya dalam temuduga boleh dapatkan Ebook Rahsia Bijak Temuduga


Bagaimana Ebook ini Membantu Anda Hadir Ke Temuduga?
Assalamualaikum 
Bismillah

Sebenarnya, aku tidak tahan dah menahan sakit setiap hari. Aku bukan sahaja tidak tahan dengan sakit aku. Tetapi dengan orang sekeliling juga. Tuhan saja tahu perasaan aku. Aku menulis bukan mahu meminta simpati sesiapa. Aku menulis sebab inilah salah satu cara untuk aku cerita apa yang selama ini aku pendam seorang diri. 


Beberapa hari aku akui sedikit tertekan sebab sakit belakang yang aku alami semakin hari semakin sakit lebih dari kebiasaan. Aku sudah pergi ke hospital, aku dah beberapa kali jalani rawatan Fisioterapi selama 6 bulan. Tetapi tiada perubahan yang aku rasakan. Fisiotetapi aku terpaksa tangguhkan kerana aku menjalankan latihan praktikal selama 3 bulan lebih. 

Alhamdulillah, Allah permudahkan semuanya buat aku walaupun dalam keadaan aku yang tidak berapa sihat secara fizikal. Sebenarnya aku sakit apa? Aku hanya dimaklumkan yang aku mengalami muscle pain. Muscle pain saja, tetapi rasa sakit yang aku rasakan setiap hari dan setiap masa. Tidak kira sama ada ketika duduk, baring, buat kerja ataupun tidak buat kerja langsung. Ketika aku sedang menaip pun aku hanya menahan sakit. Dan bayangkan setiap hari aku terpaksa sapu ubat di badan. Dah macam bau ubat sudah badan aku. 

Ubat apa lagi yang aku tidak sapu? Minyak hijau, yoko-yoko, salonpas, vicks, minyak gamat, minyak geliga, fresh care aromaterapi dan macam-macam sudah ubat aku sapu. Di belakang, di bahu, di tengkuk, di lengan, dan di pinggang. Panadol, ubat tahan sakit, ubat dari hospital, klinik pun aku banyak dah telan. Palinglah seksa semasa period. Ya Allah, aku rasa macam tercabut pinggang aku. Aku pernah cerita aku kerja part time dua hari sahaja dan terpaksa berhenti kerja. 

Sedar tak sedar hampir 2 tahun dah aku rasa sakit tanpa diketahui punca datang dari mana. Kadang-kala aku rasa sedikit terkilan, apabila aku mengadu mahu minta urut, adik aku mengadu penat sudah balik-balik urut tetapi tidak pandai sembuh. pakai minyak urut pun tiada kesan apa-apa. Tipulah kalau aku tidak rasa tersinggung apabila adik aku kata macam tu. 


Selama ini aku tinggal menyewa, jadi aku menahan sakit seorang diri. Sometimes aku mengadu juga dengan roommate aku. Tetapi respon dorang "Aku pun tidak tahu macam mana mahu bantu Nurul". Dorang tolong juga sapukan ubat dan urut-urut belakang aku. Apabila tidak diurut, sakitlah balik. 

Sekarang ni aku habis dah belajar, habis dah praktikal. InsyaAllah, Bulan November nak konvo. Sepanjang beberapa bulan ini, tergerak hati mahu cari kerja sebab bosan duduk di rumah. Tiada yang nak bagi duit. Nak beli apapun kena tunggu parents gaji. Kalau kena bagi duit pun bolehlah untuk duit topup. Sebab di rumah saja tiada ke manan-mana. Bukan tak nak minta duit lebih dengan parents, tetapi banyak lagi keperluan rumah nak dibeli. 

Tipulah kalau aku cakap aku tidak mahu kerja. Selepas habis belajar mestilah nak kerja. Tidak kisahlah gaji murah ke yang penting pengalaman kerja dan ada jugalah duit simpanan bayar PTPTN. Takkan nak harap parents lagi kan? Tetapi aku pun dua hati mahu kerja dengan keadaan aku. Aku mahu kerja tetapi aku takut semakin bertambah sakit sebab kurang rehat. Even masa praktikal pun aku terpaksa ponteng sebab sakit belakang. Kalau hari ini aku terlampau penat, keesokkannya aku rasa sakit sangat mahu bangun buat kerja. Aku terbayang macam manalah keadaan aku ada masa akan datang kalau sakit ini berterusan? 

Aku sedih sebenarnya. Sebab aku berharap sangat dapat kerja. Aku kasihan dengan parents aku. Walaupun dorang tidak berkata apa-apa. Walaupun dorang tidak juga paksa aku untuk kerja tetapi boleh nampak juga duit tidak cukup nak tanggung perbelanjaan rumah dan persekolahan adik-adik aku. Aku bukan minta simpati. Tetapi aku rasa simpati dengan diri aku sendiri.Assalamualaikum
Bismillah

Belum terlambat untuk update prestasi blog sepanjang Bulan September. Walaupun belakangan ini mood berblog agak slump sedikit tetapi aku gagahkan juga untuk menulis benda wajib ini sebagai pencetus motivasi untuk terus menulis gitu~Straight to the point, Top 5 Entry Pada Bulan September adalah 

3. DIY Gambar Polaroid (2212 views)

Kadang ada tulisan yang kita kongsi tu tidak sangka selalu jadi rujukan orang lain. So, teruskan berkongsi benda yang baik-baik. Baiklah, merujuk kepada Google Analytic, jumlah pelawat (pageviews) untuk Bulan September adalah sebanyak 14 373 orang. Manakala Bounce Rate pula adalah 9.29%. Bulan ini aku hanya mampu menulis sebanyak 10 entry sahaja.

TOP 10 COMMENTATORS 
yang bertuah tersenarai dalam bloglist selama sebulan


Terima kasih semua~ 
Semoga setiap perkongsian memberi manfaat kepada semua pembaca 

Assalamualaikum
Bismillah

Sejak belakangan ini, aku dah jarang nak berkongsi cerita di blog. Nak cakap sibuk tidak juga. Cuma tak tahu nak mula dari mana. Semua benda aku rasa mahu share. Perasaan gembira, sedih, ketawa dan menangis aku. Aku suka bercerita dengan orang. Hari ini aku mahu cerita lagi.


Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana diberikan usia yang panjang untuk aku habiskan perjalanan sebagai seorang pelajar "degree". Walaupun pelbagai halangan yang mendatang, cabaran dan ujian. Aku bersyukur sangat-sangat kerana aku tidak sangka akan sampai ke tahap ini. 

Aku sebenarnya sudah berputus asa untuk sambung belajar sejak dapat keputusan SPM aku. Sebab yang pertama kerana keputusan aku yang tidak berapa baik. Walaupun sebenarnya lulus. Tetapi bagi aku tetap tidak memuaskan. Sebab yang kedua, keluarga tidak mampu nak tanggung persekolahan aku lagi. Kami ada ramai adik-beradik. Dan semuanya bersekolah pada masa itu. Aku kasihan dengan ibu bapa aku, that's whylah aku sanggup mengalah dan tidak mahu sambung belajar dah. 

Sebaik mana perancangan kita buat, ALLAH dah atur perjalanan hidup kita dengan cantik. ALLAH hantar Cikgu Addmaths aku, pujuk aku untuk sambung belajar ke Tingkatan 6. Dan tahun 2018 ini juga, cikgu aku telah meninggal dunia. Aku menangis apabila tahu tentang berita kematiannya akibat kanser. Aku rasa sedih sebab ada lagikah cikgu yang sanggup datang ke tempat kerja kau, pujuk supaya kau sambung belajar?

Kata-kata cikgu yang masih terpahat dihati aku :
"Nurul, cikgu mahu kamu sambung belajar. Cikgu tahu kamu ada potensi untuk melangkah lebih jauh. Sambunglah study dan ambil aliran yang kamu betul-betul minat dan kamu yakin boleh angkat."
Atas nasihat beliau aku sambung ke Tingkatan 6. Aku mula dengan ambil subjek di luar bidang aku masa SPM. Dulu aku ambil aliran sains dan akaun. Sejujurnya, aku rasa berat sangat subjek tu, tetapi aku gagahkan juga belajar walaupun kurang minat. Syukurnya aku mempunyai ramai kawan yang tidak lokek dengan ilmu. Sentiasa bagi nasihat dalam study. Dan mereka sangat memahami. Masuk tingkatan 6, aku ambil subjek Ekonomi, Pengajian Perniagaan, Pengajian Am dan Bahasa Melayu.

Aku mengalami perubahan yang drastik sejak masuk Tingkatan 6. Mungkin sebab kawan-kawan masa SPM dah takda, semua benda aku belajar sendiri. Memandangkan aku sambung belajar tanpa restu keluarga. It's hard for me actually~ Tiada yang support aku masa Tingkatan 6. Tapi aku ada kawan-kawan dan cikgu yang memahami. Aku belajar sambil bekerja. Isnin hingga Jumaat aku sekolah, hujung minggu aku bekerja. Walaupun penat, I'm happy! Mulanya family aku tidak bersetuju aku sambung study, mungkin sebab utama adalah kewangan. Maybe, because they saw my effort~ Akhirnya, family aku dah boleh terima aku sambung study. Everyday I felt so hard back then.

Alhamdulillah, aku habis Tingkatan 6 dengan keputusan yang memuaskan walaupun tidak cemerlang. Aku menangis. You know what, feeling bila kita betul-betul study sampai tidak tidur malam. Actually, ia satu kepuasan buat aku.


After that, aku dapat peluang ke Negeri Sembilan for the first time in my life sebab dapat naik kapal terbang. Hahaha~ Aku ikut kursus Bahasa Inggeris selama 3 bulan. Walaupun family tidak setuju, tetapi aku pergi juga sebab bukan selalu dapat peluang macam tu. Pengalaman pergi ke negeri orang merupakan pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Banyak perkara yang aku pelajari. Budaya, makanan, dan ragam manusia yang berbilang bangsa. I want to travel again~ 

Tidak sampai sebulan aku di sana, aku dapat tawaran di Universiti Malaysia Sabah. Aku ambil bidang Psikologi Kanak-Kanak & Keluarga, Fakulti Psikologi dan Pendidikan. 3 tahun di UMS, banyak perkara yang telah dipelajari, pengalaman suka dan duka aku dengan Geng Crazy Rival BFF aku~ Seronoknya waktu muda. Cepat betul masa berlalu. Sedihnya sebab zaman belajar dah habis.

Alhamdulillah. Thank Allah for all this blessing~
Assalamualaikum
BismillahDeep down in my heart 
I want to cry

Assalamualaikum
Bismillah


Lirik Lagu Anta Permana - Dato Sri Siti Nurhaliza

Bicara minda
dendangan hati
Jiwa dan raga yang melengkapi
Bagaikan~ bagaikan hangat mentari
cinta yang sejati

Jauh di mata dekat di hati
jika dirindu jangan curangi
Ke mana~ ke mana kan terbawa pergi
terduga diuji

Oh bila tersedar semuanya
Sempadan ilusi

Andai bintang kan tak lagi berseri
Janji kasih yang takkan terkhianati
Andai habis nafasku yang terakhir
Masih ku cinta
kerna ku pasti
Kau tiada pengganti

Sedangkan lidah tergigit jua
inikan pula cinta manusia
Melayang~ melayang
dibawa pawana
iringi cintamu

Biar dikenang budi kasih dan sayang
Biar~ Biarkan cinta anta permana

Assalamualaikum
Bismillah

Hai kalian, lama dah tidak merapu dalam blog. Hari ini terdetik dalam hati aku mahu menulis panjang sikit. To be honest, aku takda kakak pun sebab akulah kakak yang paling sulung antara semua adik beradik. Beza umur aku dengan adik selepas aku adalah 5 tahun. Beza umur aku dengan adik perempuan pula 11 tahun. 


Aku ada 8 orang adik-beradik. Aku anak yang kedua. Di bawah aku pula ada 6 orang adik. So, tanggungjawab sebagai seorang kakak bagi aku amat berat. Kalau boleh kita mahu bagi contoh yang baik dengan adik-beradik yang lain. Walaupun aku bukanlah anak sulung, tetap juga aku jadi role model bagi dorang. Kami adalah abang dan kakak. 
"Aku mahu jadi besar dan cantik macam kakak" 
"Aku mahu pandai dan masuk Universiti macam kakak"
Kalau kamu ada adik, cuba perhati dan dengar perbualan adik-adik kamu apabila bermain dengan kawan-kawan mereka. Adakah mereka bangga punya kakak atau abang macam kamu? Atau adakah mereka selalu mengutuk atau mengeluh punya kakak atau abang macam kamu?


Adik-adik aku selalu kata "kakak aku garang" Hahaha~ Walaupun begitu, apa-apa masalah atau keperluan mereka yang ingin dibeli, akulah orang pertama yang dorang akan cari. Pelik kan.

Aku tidak mempunyai seorang kakak. Aku hanya ada abang dan adik-adik. Aku rasa beruntungnya apabila ada seorang kakak. Kalau aku ada kakak, dialah yang tolong sediakan pakaian sekolah aku, dulu. Yang selalu tegur aku apabila aku buat silap. Yang selalu membebel apabila malas buat kerja. Kakak yang tempat aku bermanja dan cerita aku ada suka dengan seseorang ni. Boleh cerita hal-hal perempuan. 

Oleh kerana aku dibesarkan bersama seorang abang. Aku selalu jadikan abang aku sebagai role model. Abang aku nakal aku pun nakal juga. Hari-hari kena cuci telinga dan kena marah mama bapa. Hahaha~ Malah aku lebih mudah bergaul dengan lelaki berbanding perempuan. Abang aku pandai, aku pun mahu pandai juga. Apatah lagi apabila selalu dibandingkan antara aku dengan abang aku. Walaupun begitu, aku tidak pernah rasa cemburu, malah aku bangga lagi sebab aku rasa macam abang aku apapun dia boleh buat. Aku nak jadi macam dia.


Aku rasa adik-adik aku pun fikir macam tu juga. Apa aku buat dorang akan perhati. Kadang-kadang adik aku selalu kata "Nanti aku dah besar, aku dapat sudah kalahkan kakak" Kalahkan aku dari segi ketinggian katanya. Hahaha~ 

Aku pun tak tahu apa yang aku nak kata sebenarnya. Aku cuma lihat yang adik aku terlalu manja sehingga memaksa aku untuk jadi garang. Kalau belikan barang, dorang tidak hargai, sebab dorang tahu aku pasti akan belikan juga apabila diminta. Apa sahaja kemahuan dorang, aku turutkan sebab dulu aku sedar, ibu bapa aku tidak dapat penuhi apa yang aku mahu kerana kehidupan yang susah dulu. 

Jadi aku tidak mahu dorang rasa susah seperti mana aku rasa dulu. Cuma apabila terlalu merasa kesenangan, dorang mula tidak menghargai. Apabila aku mula tidak turutkan kemahuan dorang, aku dilabel sebagai kakak yang garang sebab aku selalu marah-marah dan membebel. Hahaha~

Assalamualaikum
Bismillah

Psikologi Kanak-Kanak & Keluarga adalah program yang menawarkan kursus-kursus yang memberi pengetahuan mengenai kanak-kanak dan keluarga. Kanak-kanak dan keluarga digabungkan dalam program ini kerana perkembangan kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh keluarga dan perkitarannya. 


Fokus utama program ini adalah perkembangan bayi dan kanak-kanak, asuhan kanak-kanak dalam berbagai budaya, perkahwinan dan keluarga, keibubapaan, kanak-kanak dalam keluarga bermasalah serta analisis kepada ibubapa yang mempunyai kanak-kanak kurang upaya. Program ini juga menawarkan fizikal dan kongnitif kanak-kanak serta beberapa teknik teraputik untuk membantu kanak-kanak yang bermasalah dari segi fizikal, kognitif dan sosial.

Antara subjek yang dipelajari selama 3 tahun, 6 semester di UMS adalah :

Semester 1
1. Pengenalan kepada Psikilogi Kanak-Kanak
2. Pengenalan Psikologi Perkembangan
3. Penghantar Psikologi

Semester 2
1. Psikolgi Perkembangan Bayi & Kanak-Kanak
2. Kaedah Penyelidikan
3.  Sistem & Teori
4. Personaliti & Perbezaan Individu

Semester 3
1. Perkahwinan & Keluarga
2. Kanak-Kanak dalam Keluarga Bermasalah
3. Psikologi Industri & Organisasi
4. Psikologi Organisasi
5. Statistik Sosial
6. Kemahiran Menemuduga & Pemerhatian

Semester 4
1. Pengenalan kepada Keibubapaan & Keluarga Bukan Tradisional
2. Isu-isu dalam Psikologi Kanak-Kanak & Keluarga
3. Analisis Data
4. Penghantar Psikologi Eksperimen
5. Psikologi Fisiologi
6. Asas Perubahan Tingkah Laku

Semester 5
1. Asuhan Kanak-Kanak Pelbagai Budaya
2. Analisis Ibu Bapa Kepada Kanak-Kanak Kurang Upaya
3. Kerjaya & Penempatan
4. Kaunseling Industri
5. Psikologi Abnormal
6. Ujian & Pengukuran Psikologi

Semester 6
1. Penaksiran Fizikal & Kognitif Kanak-Kanak
2. Teknik Teraputik Dengan Kanak-Kanak
3. Kerja Sosial Gerontologi
4. Kerja Sosial Di Institusi Pemulihan
5. Psikologi Sosial
6. Psikologi Pembelajaran & Kognisi
7. Latihan Praktikum

Sebarang pertanyaan berkenaan Psikologi Kanak-Kanak & Keluarga boleh email di nurulatikayunus23@gmail.com 
Assalamualaikum
Bismillah

Lirik Lagu Roadblock Hatiku by Baby Shima & Floor 88 

(Kau telah roadblock hatiku sayang) 
(Kau telah roadblock hatiku sayang) 

(Hey!)

(Ayie-floor88)
cerita ini bermula
ketika aku keluar
berjalan di kota raya
melihat sini sana
dengan E kali lima
hingga ku sedar dompetku di lain celana
nasibku menjadi parah
pabila ada polis di depan mata

(Syima)
hatiku rasa bergetar
bagaikan petir menyambar
saat engkau menghampiri
kaku kaki terkunci
bagai disumpah jampi
hingga perlahan-lahan ku mendekatinya

(Ayie-floor88)
dia memandangku..

(Syima)
terasa panahan percikan api cinta

(semua)
kau telah roadblock hatiku sayang

(Syima)
dengan pandangan cinta yang pertama
pabila kau melihatku, jatuh gugur imanku

(Ayie-floor88)
terdiam ku terpaku

(Semua)
kau telah roadblock hatiku sayang

(Syima)
dengan pandangan cinta yang pertama
pabila kau melihatku, jatuh gugur imanku

(Ayie-floor88)
terdiam ku terpaku

(Syima)
ku koya-ya-yak kan saman cinta
(Yak-yak-yak-yay!)

(Ayie-floor88)
ku tak kisah kau nak samanku berjuta

music

haa-hooo--hoooo

(Syima)
ku telah roadblock hatimu sayang
dengan pandangan cinta yang pertama
pabila kau melihatku, jatuh gugur imanku
terdiam ku terpaku

(Semua)
kau telah roadblock hatiku sayang

(Syima)
dengan pandangan cinta yang pertama
pabila kau melihatku, jatuh gugur imanku

(Ayie-floor88)
terdiam ku terpaku

(Syima)
ku koya-ya-yak kan saman cinta
(Yak-yak-yak-yay!)

(Ayie-floor88)
ku tak kisah kau nak samanku berjuta